Voedselveiligheid binnen foodbedrijven Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Voedselveiligheid binnen foodbedrijven

Voedselveiligheid binnen foodbedrijven kan een uitdaging zijn. Nutrilab heeft zich ontwikkeld als partner voor bedrijven en organisaties actief in de verwerking, productie en controle van voedingsingrediënten en –producten. Voor voedingsbedrijven is de kwaliteitsbeheersing gebaseerd op verschillende richtlijnen als 2073/2005/EG, 1169/2011/EG en 1881/2006/EG. De richtlijnen zijn opgesteld om de voedselveiligheid binnen de samenleving te garanderen. De normen schrijven voor waar een product aan dient te voldoen en hoe informatie weergegeven dient te worden richting de consument. Door een breed scala aan analyses en diensten is het voor Nutrilab mogelijk de totale kwaliteitsbeheersing van voedingsbedrijven te verzorgen.

Labelcheck en verhandelbaarheidsrapport, een correct label op uw product

Een labelcheck en verhandelbaarheidsrapport worden vereist voor diverse voedingsmiddelen. De eisen voor etikettering van voedingsmiddelen is op Europees niveau vastgelegd in verordening  EU 1169/2011. Hierin staan de eisen, de do’s en de don’ts beschreven voor de labels op voedingsmiddelen. Het gaat onder andere over de grootte van het etiket, de grootte van de letters op het etiket en de verplichte ingrediëntenvermelding. Daarnaast is het verplicht om de allergenen onderscheiden te vermelden, zodat deze herkenbaar zijn als allergeen. Dit wordt vaak gedaan door het allergeen vet of onderstreept af te drukken. Tevens is het vermelden van de voedingswaarde een verplichting. De voedingswaarde kan berekend worden of door middel van analyses (big 8) worden vastgesteld.

De analyse van het product, de controle van het etiket en een totaal rapportage kan door Nutrilab verzorgd worden. De controle van het etiket wordt verzorgd in diverse talen. Tevens wordt gecontroleerd of de claims op een etiket zijn toegestaan. Deze controles worden samengevat in een verhandelbaarheidsrapport.

Onderbouwing voedingswaarde op etiket door big 8 analyse

Om een correcte voedingswaarde op een etiket weer te geven, dient deze te worden geanalyseerd. De voedingswaarde van een product wordt geanalyseerd door middel van een big 8 analyse. De big 8 omvat 7 analyses: ruw eiwit, ruw vet, voedingsvezel, zetmeel, suiker, natrium en het vetzuurpatroon. Het vetzuurpatroon is benodigd om het gehalte aan verzadigd vet te kunnen berekenen. De achtste parameter, het gehalte aan koolhydraten, wordt berekend uit het zetmeel- en suikergehalte. Op grond van deze gegevens kan vervolgens de energiewaarde berekend worden en desgewenst ook het zoutgehalte. Elk voedingsmiddel vraagt een eigen benadering wat betreft monstervoorbehandeling, extractie-, destructie- en analysetechnieken. Nutrilab heeft grote ervaring met het uitvoeren van voedingswaarde analyses op een grote diversiteit van levensmiddelen.

Big 8 analyse

Chemische en microbiologische contaminanten in voeding

Om een veilig product te mogen verhandelen moet aantoonbaar geborgd zijn dat er geen schadelijke chemische en microbiologische contaminanten aanwezig zijn door de hele voedselketen heen; van grondstof tot consumentenproduct voor mens en dier.

Leidend hierbij is EU Verordening EG 1881/2006 waarin in Europees verband op productniveau normen voor contaminanten vastgelegd zijn.

Enkele voorbeelden hiervan zijn: zware metalen die via verontreinigd grondwater opgenomen worden door gewassen. Pesticiden, ook wel herbiciden of gewasbeschermingsmiddelen genoemd, welke worden gebruikt bij de teelt van gewassen. Mycotoxines; giftige afvalstoffen van schimmels. Deze kunnen ontstaan bij de teelt (slechte natte zomers) of door broei tijdens opslag en transport. Dioxines en PCB’s kunnen ontstaan tijdens verbranding en komen zo in het milieu. Deze stoffen hopen zich op in het lichaam en kunnen op lange termijn schadelijk zijn. PAK's kunnen tevens ontstaan bij verbranding. Voornamelijk wanneer organisch materiaal niet volledig verbrand.

Voor voedselproducerende bedrijven is het van belang aantoonbaar aan de gestelde normen voor contaminanten te voldoen. Het is voor Nutrilab mogelijk deze analyses voor haar klanten te verzorgen.

Lees hier meer over contaminanten

Fraude met voedingsmiddelen

Fraude met voedingsmiddelen ondermijnt het vertrouwen dat de consument in voedsel moet kunnen stellen. De consument moet er van uit kunnen gaan dat het product dat wordt gekocht ook daadwerkelijk het product is waarvoor betaald wordt. Door middel van ingangscontrole op de kwaliteit van grondstoffen en kwaliteitscontrole van eindproducten, kan fraude met voedingsmiddelen ondervangen worden. Nutrilab heeft de mogelijkheid om verschillende type fraude aan te tonen. Door middel van nabij infrarood (NIR) analyses kan de authenticiteit van kruiden worden gewaarborgd. Met hulp van microscopie kunnen verschillende typen bijmenging worden aangetoond. Daarnaast kan vleesfraude worden aangetoond met diverse DNA analyses. Afhankelijk van het vraagstuk kan een plan worden opgesteld om fraude uit te sluiten.

Fraude met voedingsmiddelen

Het waarborgen van hygiëne door omgevingsonderzoek

In een productieomgeving waar voedingsproducten worden bereid, is een goede algemene hygiëne een belangrijke basis om de voedselveiligheid te waarborgen. De monitoring van pathogenen als Listeria monocytogenes en Salmonella is van groot belang. Voor de waarborging van de hygiëne zijn verschillende technieken beschikbaar. Deze zijn grofweg in te delen in drie categorieën; lucht-, oppervlakte en watermonsters.

Luchtmonsters kunnen genomen worden met behulp van een air sampler. Deze techniek zuigt een vaste hoeveelheid omgevingslucht over een voedingsbodem, welke vervolgens bebroed wordt. Met deze techniek is het niet alleen mogelijk om de lucht uit de omgeving te bemonsteren, maar ook de kwaliteit van perslucht kan hiermee onderzocht worden.

Voor het bemonsteren van oppervlaktes zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Hygicults, agarplaatjes met een vast oppervlakte, kunnen worden gebruikt voor vlakke ondergronden zoals tafels of transportbanden. Swabs kunnen tevens voor vlakke ondergronden worden gebruikt, maar ook voor de minder goed bereikbare plaatsen of locaties zonder vlakke ondergrond, zoals een handgreep van een deur. 

Watermonsters zijn van groot belang voor de beheersing van de voedselveiligheid. Watermonsters dienen te worden genomen in steriele monsternamepotten, zodat geen nabesmetting van het monster kan plaatsvinden.

De monstername voor een omgevingsonderzoek kan door een producent zelf worden uitgevoerd of dit kan verzorgd worden door een van de monsternemers van Nutrilab.

Challengetesten conform informatieblad 85 en houdbaarheidsstudies

In richtlijn 2073/2005/EG is vastgelegd aan welke microbiologische criteria voedselproducerende bedrijven dienen te voldoen. Producenten zijn verplicht te (laten) onderzoeken of producten de gehele houdbaarheidstermijn aan de gestelde criteria kunnen voldoen. Dit wordt gedaan door middel van houdbaarheidsstudies. Deze studies monitoren de ontwikkeling van microbiologie in het product vanaf de productie tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum. Daarnaast heeft Nutrilab de mogelijkheid om challengetesten uit te voeren. Door deze techniek wordt de groeipotentie van Listeria monocytogenes in een product bepaald. Voorafgaand aan deze Listeria studie wordt een modellering uitgevoerd die bepaalt of een product een voedingsbodem voor Listeria kan zijn.

Lees hier meer over listeria studies

Houdbaarheidstesten

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Bepaling van Sulfiet geaccrediteerd

Nutrilab bepaalt het gehalte sulfiet in voedingsmiddelen en diervoeders via LC-MS/MS. Deze nieuwe me...

LEES ARTIKEL Pijltje

Ethyleenoxide (ETO) en 2-chloorethanol (2-CE)

Nutrilab is geaccrediteerd voor de analyse van ethyleenoxide en het afbraakproduct 2-chloorethanol i...

LEES ARTIKEL Pijltje