Algemene voorwaarden | Nutrilab B.V. Microscoop Analyse selector
keyboard_arrow_left
close
keyboard_arrow_left
close

Algemene voorwaarden Nutrilab B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Nutrilab Nutrilab B.V. gevestigd in Giessen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 18114291. Opdrachtgever De natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Nutrilab onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of een overeenkomst met Nutrilab aangaat. Werkzaamheden Het verrichten van onderzoek en/of uitvoeren van analyses en/of het leveren van producten en/of het geven van adviezen en verlenen van diensten door Nutrilab, een en ander in de ruimste zin van het woord. Offerte De door Nutrilab aan opdrachtgever schriftelijk uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten, volgens een daarbij verstrekte omschrijving en eventuele aan de offerte/prijsopgave verbonden voorwaarden.

1.2 Voor zover in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over zaken en goederen, komt met betrekking tot het verrichten van diensten aan de betreffende bepalingen qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en rechtshandeling hoe ook genaamd, verstrekt door, aangegaan door, dan wel verricht door Nutrilab. Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door Nutrilab en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 18114291. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

2.2 Opdrachtgever aanvaardt door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Nutrilab gedaan aanbod, de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden.

2.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere toepassing verklaring van toepassing op eventueel nieuwe en/of aanvullende aanbiedingen aan, offertes voor, opdrachten voor, overeenkomsten en overige (rechts)handelingen met Opdrachtgever.

2.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door Nutrilab uitdrukkelijke en schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. Uitsluiting van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden bij (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever is niet mogelijk. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en deze algemene voorwaarden prevaleren deze algemene voorwaarden.

2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.8 Indien Nutrilab niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nutrilab in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.9 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of (in rechte) wordt vernietigd, laat dit de werking van overige bedingen onverlet. In dat geval is Nutrilab gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zoveel mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

2.10 Nutrilab is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het tijdstip van wijzigen. Nutrilab zal de wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Nutrilab zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Indien opdrachtgever een opdracht verstrekt, is hij daaraan gebonden. , Nutrilab kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Een offerte of aanbieding op aanvraag van Opdrachtgever is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Nutrilab mag uitgaan.

3.5 Opdrachtgever zal de door Nutrilab gedane aanbieding met inbegrip van de daarin vervatte kennis en gegevens van Nutrilab uitsluitend en alleen gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij het verlenen van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

3.6 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de offerte zijn slechts bindend nadat zulks door Nutrilab is bevestigd.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Nutrilab niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3.8 Nutrilab is niet gebonden aan de inhoud van folders, advertenties, drukwerk e.d. tenzij in de overeenkomst hiernaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst van welke aard dan ook komt slechts tot stand indien en voor zover Nutrilab een opdracht van Opdrachtgever aanvaardt of door Nutrilab feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.. Indien bij de opdracht van Opdrachtgever door de opdrachtgever aanvullende voorwaarden worden gesteld, of indien er wijzigingen in de door Nutrilab uitgebrachte offerte zijn aangebracht, geldt dat niet als een bevestiging van een opdracht, doch als een vrijblijvend verzoek aan Nutrilab om de offerte aan te passen. Nutrilab is niet verplicht aan dat verzoek gevolg te geven. Indien zij dat niet doet, is tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen.

4.2 Eventuele (technische) eisen van Opdrachtgever aan door Nutrilab uit te voeren opdrachten of te leveren zaken welke afwijken van de reguliere eisen, dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

4.3 Op alle overeenkomsten gesloten met Nutrilab is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank OostBrabant, locatie Den Bosch, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een andere wijze van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 De standaard kwaliteitscriteria van ISO 17025 (Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria) zijn van toepassing op alle (onderzoek)methoden, zowel op specifieke norm-methoden, als op eigen methoden, die door Nutrilab uitgevoerd worden. Nutrilab is een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling. 

5.2 Nutrilab streeft ernaar de opdracht uit te voeren binnen de in de offerte vermelde (geschatte) termijn, tenzij uit na het uitbrengen van de offerte door Nutrilab ontvangen informatie blijkt of om andere redenen duidelijk is dat de termijn niet haalbaar is. In dat geval zullen Nutrilab en de Opdrachtgever indien nodig spoedig een nieuwe termijn vaststellen waarbinnen Nutrilab waarschijnlijk haar werkzaamheden zal hebben afgerond. De vastgestelde termijn is echter niet aan te merken als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek. 

5.3 Met het aanvaarden van de opdracht verbindt Nutrilab zich niet tot meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Nutrilab zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

5.4 Indien partijen geen specifieke norm-methode afspreken voor een onderzoeksopdracht, zal Nutrilab naar eigen inzicht een methode kiezen. 

5.5 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te voorzien is dat een uitvoeringstermijn wordt of zal worden overschreden, zal Nutrilab indien nodig in overleg treden met de opdrachtgever teneinde een nieuwe termijn vast te stellen waarbinnen nakoming zal plaatsvinden. De opdrachtgever zal zich hierin naar alle maatstaven redelijk opstellen en is gehouden aan verlenging van de termijn mee te werken, behoudens bijzondere omstandigheden die van dien aard zijn dat zulks redelijkerwijze niet van de opdrachtgever kan worden verlangd. Nutrilab zal nimmer door het enkel verstrijken van de termijn zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim zijn. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, kan Nutrilab de aanvang van de werkzaamheden voor een volgende fase uitstellen totdat opdrachtgever de prijs van de voorafgaande fase heeft betaald. 

5.6 Stoffen en producten c.q. monstermaterialen die door of vanwege de opdrachtgever worden aangeboden voor onderzoek dienen door de Opdrachtgever deugdelijk te worden verpakt en geconserveerd en voorzien van deugdelijke informatie met inachtneming van de toepasselijke normen en voorschriften. 

5.7 Nutrilab is niet verantwoordelijk voor de representativiteit van door of vanwege Opdrachtgever of derden aangeboden monstermaterialen. 

5.8 Indien bij Nutrilab het vermoeden bestaat dat een monster of delen daarvan stoffen bevat of bevatten die zonder het treffen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij onderzoek een gevaar kunnen opleveren voor mensen of zaken, heeft Nutrilab het recht om het monster te weigeren dan wel om het niet te onderzoeken voordat de opdrachtgever aantoont dat het monster geen gevaar kan opleveren dan wel voordat de opdrachtgever aanvullende informatie verstrekt waaruit blijkt, welke stoffen het monster bevat en aan de hand waarvan Nutrilab kan vaststellen welke veiligheidsvoorzieningen zij dient te treffen. Nutrilab is niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan door vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden, indien en voor zover die vertraging te wijten is aan het hiervoor genoemde vermoeden, ook niet wanneer achteraf blijkt dat de verstrekte informatie juist en volledig was. 

5.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan bij het onderzoek van een monster voor zover die schade (mede) is veroorzaakt doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft over de samenstelling van het monster of eigenschappen die het bezit.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1 Tenzij bij de overeenkomst anders is overeengekomen, verplicht Nutrilab zich tot geheimhouding tot twee jaar na de verschijningsdatum van het rapport, advies, et cetera, waarin de overeenkomst resulteert. 

6.2 Indien als gevolg van het door de Opdrachtgever bekend maken van onderzoeksresultaten misverstanden kunnen of zijn ontstaan, ontheft dit Nutrilab van de verplichting tot geheimhouding in de mate die Nutrilab redelijkerwijs nodig heeft om derden toelichting op de onderzoeksresultaten te verschaffen.

6.3 Indien naar oordeel van Nutrilab op grond van de resultaten van het onderzoek gevaar is te duchten voor de volksgezondheid dan wel indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, ontheft dit Nutrilab van zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van de desbetreffende autoriteiten. In dat geval informeert Nutrilab de Opdrachtgever, alvorens tot mededeling over de gevaartoestand over te gaan.

Artikel 7: Beschikkings- en auteursrechten

7.1 Opdrachtgever heeft het exclusieve en aan derden overdraagbaar gebruiksrecht van de onderzoeksresultaten die met het geven van de opdracht werden beoogd. Gedurende de periode waarin Nutrilab ingevolge artikel 6.1 tot geheimhouding is verplicht heeft Nutrilab echter wel het recht deze onderzoeksresultaten voor zichzelf te gebruiken.

7.2 Voor zover de resultaten van de werkzaamheden bestaan uit analyse- en meetmethoden, werkwijzen, technieken, rekenmodellen en programmatuur, heeft Opdrachtgever ten aanzien van dergelijke resultaten een niet-exclusief en niet aan derden overdraagbaar gebruiksrecht. Nutrilab zal het recht hebben dergelijke methoden, werkwijzen, technieken, rekenmodellen en programmatuur voor zichzelf en voor derden te gebruiken en aan derden ter beschikking te stellen.

7.3 De in artikel 7.1 en 7.2 bedoelde gebruiksrechten zullen gelden vanaf het tijdstip waarop door Nutrilab volledige betaling voor de uitgevoerde werkzaamheden is ontvangen.

7.4 Uitgebrachte rapporten mogen door de Opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van Nutrilab worden gepubliceerd. Publiceren in andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Nutrilab.

7.5 Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst voor reclame, alsmede het gebruik van de naam Nutrilab als mede het beeldmerk, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nutrilab.

Artikel 8: Tarieven, facturering en betaling

8.1 Is in de offerte een ‘vaste prijs’ opgenomen, dan geldt deze prijs na aanvaarding van de offerte als overeengekomen prijs. Is in de offerte geen ‘vaste prijs’ opgenomen, dat staat tussen Opdrachtgever en Nutrilab vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door de geldende tarieven van Nutrilab. Indien in de offerte een ‘richtprijs’ is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

8.2 Indien Nutrilab met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Nutrilab niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

8.3 Indien de prijsstijging op basis van het tweede lid van dit artikel, en dus anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst, meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 2 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, tenzij Nutrilab alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid op een op Nutrilab rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

8.4 Tenzij anders vermeld, zijn alle door Nutrilab genoemde bedragen exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, verzend- en administratiekosten en gelden, voor zover toepasselijk, af fabriek, werkplaats of magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en is vastgelegd.

8.5 Alle facturen van Nutrilab moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum, dan wel binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, worden betaald door Opdrachtgever aan Nutrilab door middel van storting op een door Nutrilab bij de offerte, overeenkomst of factuur vermelde giro- of bankrekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag niets van het factuurbedrag aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of de betaling opschorten.

8.6 Indien Opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden een maandrente van 1,5 % verschuldigd.

8.7 Nutrilab heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.8 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Nutrilab verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.9 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in lid 6 van dit artikel, met een minimum van € 50. Indien Nutrilab echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

8.10 Nutrilab houdt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Nutrilab kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen. Zolang Opdrachtgever het door hem verschuldigde niet heeft voldaan, is Nutrilab eveneens gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

8.11 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Nutrilab en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Nutrilab onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.12 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het door in het kader van de overeenkomst Nutrilab geleverde blijft eigendom van Nutrilab totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Nutrilab gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2 Het door Nutrilab geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nutrilab veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Nutrilab daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Nutrilab ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Nutrilab gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Nutrilab bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

9.4 Voor het geval Nutrilab zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Nutrilab en door Nutrilab aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nutrilab zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 10: Garanties en reclame 

10.1 De door Nutrilab te leveren zaken en verrichte werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering/uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Nutrilab kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Nutrilab, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Nutrilab geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.3 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Nutrilab te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Nutrilab te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Nutrilab in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Nutrilab in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.4 Indien de Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Nutrilab opdracht gegeven heeft. 10.5 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Indien Nutrilab aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Nutrilab is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nutrilab is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3 Indien Nutrilab aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nutrilab beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 De aansprakelijkheid van Nutrilab is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

11.5 Nutrilab is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nutrilab aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nutrilab toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Nutrilab is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 Opdrachtgever vrijwaart Nutrilab en/of door Nutrilab bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/ of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van onderzoeksresultaten door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever de onderzoeksresultaten ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Nutrilab en/of aan de zijde van door Nutrilab bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

11.8 Opdrachtgever vrijwaart Nutrilab en/of door Nutrilab bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de gegevens die de Opdrachtgever aan Nutrilab ter beschikking heeft gesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht.

11.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die Nutrilab en/of de door Nutrilab bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen lijden, tijdens het verblijf in verband met de opdracht op het terrein van Opdrachtgever of op dat van derden, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Nutrilab en/of van de door Nutrilab bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen.

11.10 Nutrilab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van het feit dat de onderzoeksresultaten niet geschikt zijn voor enig gebruik of voor enige commerciële toepassing en/of dat bij toepassing van de onderzoeksresultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

11.11 Nutrilab aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Nutrilab toegeleverde zaken, waaronder begrepen programmatuur, die door Nutrilab zijn doorgeleverd aan afnemer, tenzij en voor zover Nutrilab die schade kan verhalen op haar leverancier.

11.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nutrilab of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Overmacht

12.1 Nutrilab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nutrilab geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nutrilab niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nutrilab of van derden daaronder begrepen. Nutrilab heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nutrilab zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.3 Nutrilab kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten tot het moment dat Nutrilab alsnog in staat is deze op overeengekomen wijze na te komen.

12.4 Voor zover Nutrilab ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nutrilab gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 13: Duur overeenkomst, opzegging, verzuim en ontbinding.

13.1 De overeenkomst tussen Nutrilab en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

13.2 Opdrachtgever en Nutrilab kunnen te allen tijde de overeenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden. De partij die de overeenkomst opzegt is verplicht aan de wederpartij mede te delen welke gronden ten grondslag liggen aan de opzegging. Opzegging ontslaat de Opdrachtgever niet van haar (betalings-) verplichtingen jegens Nutrilab.

13.3 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met Nutrilab gesloten overeenkomt en/of deze algemene voorwaarden mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Nutrilab zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (I) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat voldoende zekerheid tot nakoming is gesteld; of (II) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat Nutrilab gehouden is tot enige schadevergoeding.

13.4 Partijen hebben het recht de overeenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden als de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank wordt ingediend, of het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of indien haar bedrijfsactiviteiten (grotendeels) worden gestaakt, of sprake is van overmacht, zoals bepaald in artikel 13 van deze voorwaarden, en de overmachtsituatie meer dan zestig dagen heeft geduurd.

13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nutrilab op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nutrilab de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.5 Indien Nutrilab tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

13.6 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Nutrilab recht op vergoeding is Nutrilab gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

13.7 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Nutrilab gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

13.8 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten da

14. Diversen

14.1 Nutrilab is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van Nutrilab. 

14.2 De rechtbank Oost-Brabant, locatie Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen ontstaan tussen partijen. Niettemin heeft Nutrilab het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht. 

divider

Uw kwaliteit is onze zorg

Wij komen graag bij u op bezoek om uw kwaliteitsvraagstukken te bespreken.

Adviesgesprek plannen
whitepaper

Blijft u graag op de hoogte van ontwikkelingen?

In onze gratis whitepapers delen wij informatie over de nieuwe regels van de wetgeving, innovaties binnen analyses en vertellen wij over de digitalisering van de markt.

symbol symbol

Nutrilab geaccrediteerd voor SARS-CoV-2 analyse

Nutrilab heeft de accreditatie behaald voor het uitvoeren van SARS-CoV-2 PCR-analyses op keel en neu...

LEES ARTIKEL Pijltje

Nutrilab onderdeel van het Fenelab consortium COVID-19

Fenelab Consortium COVID-19 start nu ook met coronatesten Uniek netwerk van Nederlandse laborator...

LEES ARTIKEL Pijltje